UTREDNING

Utredning av tillskottsvatten

Identifiera läckage och få bukt med tillskottsvatten

Baserat på klassisk rök och färgning har vi utvecklat en modernare och mer exakt metod för att lokalisera felkällorna som bidrar med tillskottsvatten.

Har du problem med tillskottsvatten i spillvattennätet? Förutom risk för översvämningar leder det i förlängningen också till stora utgifter när ”rent” vatten i onödan renas på reningsverket. De vanligaste orsakerna till tillskottsvatten är inläckage, överläckage och felkopplade rör. Det kan exempelvis handla om stuprör och dagvattenbrunnar (rännstensbrunnar) som är kopplade till spillvattenledningen istället för dagvattenledningen. Stora mängder tillskottsvatten kan vara svåra att hantera. Men att finna orsakerna, och därmed en lösning på problemen, är lyckligtvis enkelt med Pollex helhetsåtagande. Vi delar upp vårt koncept i tre delar.

 1. Flödesmätning för att ringa in problemområden.
 2. Identifiering av felkällor med rök, färg och filmning.
 3. Åläggande av felkopplade fastigheter.

Vår röktestmetod är genialt enkel, mycket effektiv och skalbar. Den går ut på att vi pressar in rök i både dag- och spillvattennätet och bevakar sedan på vilka platser röken tränger upp. På så vis avslöjar vi alla läckage och upptäcker var felkopplingar och otäta rör finns. Den rök vi använder är naturligtvis helt ofarlig. Alla fel som upptäcks verifieras även med färgat vatten och filmning.

Röktestning är en snabb metod – betydligt snabbare än många andra. Tack vare den kan vi undersöka mellan 15 och 30 fastigheter per dag. Ofta upptäcker vi överläckage mellan dag- och spillvattennät både på serviser och huvudledningar. För att gå till botten med dessa krävs vidare undersökningar som vi planerar tillsammans med uppdragsgivaren.

Från flöde till åtgärd

Pollex har sedan tidigt 90-tal arbetat med att lokalisera och utreda felkopplingar på dag- och spillvattennätet hos kommunala ledningsägare. Våra metoder har kontinuerligt utvecklats i takt med att behovet hos våra kunder förändrats och att teknikframsteg gjorts som möjliggjort en förbättring av vårt erbjudande. Vi ser dessutom ett behov hos våra kunder att få hjälp med hela processen kring tillskottsvatten. Därför erbjuder vi en utredning som innefattar allt från förberedande flödesmätningar till att slutligen ålägga felkopplade fastighetsägare. Allt detta gör vi i helt egen regi.

I korthet ser processen för ett helhetsåtagande ut som nedan.

Flödesmätning för att ringa in problemområden

 • Vanligtvis börjar vi med att göra graderingar av olika områden. Detta görs genom mätning för att kvantifiera tillskottsvatten om det inte är redan kända områden som har problem med bräddningar och tillskottsvatten.
 • Efter utförd mätning delar vi upp områdena efter olika prioriteringar.
 • Vi tar också reda på vilka andra faktorer som kan påverka utredningarna, såsom ålder på fastigheter och ledningsnät, vattendrag som ligger i närheten och kända problem.

Identifiering av felkällor med rök, färg och filmning

 • Vi går igenom vad som skall kontrolleras och i hur stor utsträckning.
 • Felkällor identifieras snabbt med rök och verifieras genom färgning.
 • Samtliga identifierade fel filmas för att exakt positionera felkopplingarna.
 • Filmning av servisledningar sker i samband med färgning. På så vis kan vi avgöra på vilken sida om förbindelsepunkten som felet ligger.

Dokumentationen är det enda kvarstående resultatet av undersökningen och därmed också den viktigaste delen

 • Vi anpassar oss till kundens verktyg för sitt VA-ledningsnät.
 • Vi kan föra in data direkt i kundens system eller ta fram ett eget underlag som exporteras till lämpligt format.
 • I detta skede förbereder vi detaljerade dokumentationspaket för varje felkopplad fastighet.

Åläggande av felkopplade fastigheter

 • Vi kan hjälpa till hela vägen fram till utskick av åläggande.
 • En dialog med dig som ledningsägare är viktig för att säkerställa att ABVA, policyer och tidigare praxis följs.
 • Vi tar fram textförslag för utskick till de felkopplade fastigheterna.
 • Vid behov har vi tillgång till advokat inom VA-juridik.
 • Ett dokumentationspaket för varje felkopplad fastighet tas fram, där filmen är en viktig del.

Under hela processen kring utredning av tillskottsvatten är information till abonnenterna väldigt viktigt. En god informationsstruktur från starten av projektet underlättar mycket när man i slutändan skall ålägga de felkopplade fastigheterna.

I grund och botten kan man se det så här: Röken ger en snabb överblick. Färgning bekräftar felen. Satellitfilmning ger den exakta positionen. Lösningen är väldigt skalbar och kan anpassas efter just dina behov. Behöver ni hjälp med vissa delar av helhetslösningen skräddarsyr vi gärna en lösning för just dig.

Så går en utredning av tillskottsvatten med hjälp av rök till

Tillsammans med vår uppdragsgivare planerar vi vad som behöver göras och tar fram digitala ritningar över det aktuella området. Efter att ha sektionerat insatserna, informerar vi abonnenter och myndigheter om de planerade åtgärderna. Innan röktestet påbörjas suger vi alla uppsamlings- och rännstensbrunnar rena från slam och vatten. Vår rökmaskin trycker sedan in rök i dag- och spillvattenledningarna, en sektion i taget. Därefter avsynar vi området. I samband med att samtliga stuprör på fastigheterna kollas upptäcker vi även andra felkopplingar och överläckage på nätet. För att vidare lokalisera överläckage och andra felkällor som uppdagats vid röktestet använder vi oss av färgat vatten, dämning och filmning.

Vi upprättar ett detaljerat protokoll för varje fastighet och en ritning över området där vi noterat alla upptäckta fel. Som beställare får du alltid en dokumentation över vad som gjorts och vilka resultat röktestet visat. Vi vet att denna dokumentation är otroligt viktig för ledningsägaren. Därför har vi tagit fram en redovisningsmodell som är både detaljerad och lättöverskådlig.

I korta drag

 • Vi hjälper dig med alla delar kring utredning av tillskottsvatten.
 • Vi erbjuder en skalbar lösning.
 • Med röktest och färgat vatten lokaliserar vi effektivt felkopplingar på spill- och dagvattenledningar.
 • Med filmning verifierar vi och lokaliserar exakt var felen i ledningsnätet befinner sig.
 • Vi har tagit fram en redovisningsmodell som är både detaljerad och lättöverskådlig.
 • Vi kan även redovisa direkt in i ert VA-system.

Steg för steg

1
Första steget är att rök trycks ner i huvudledningarna.
1
Första steget är att rök trycks ner i huvudledningarna.

Avropa med Sinfra

Kommuner eller kommunala bolag kan enkelt göra avrop på våra tjänster via Sinfras ramavtal. Enda kravet är ett medlemskap i Sinfra. På Sinfras hemsida kan du läsa om hur du blir medlem och får tillgång till deras ramavtal.

Ramavtalet är uppdelat i två delar, Ledningsunderhåll samt Ledningsförnyelse. Inom dessa områden har vi ett flertal tjänster som du som kund kan nyttja för att få hjälp med helheten i dina VA-projekt. Här nedan listar vi de tjänster som vi kan hjälpa dig med inom respektive del.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller vill göra avrop. Här hittar du enkelt rätt kontaktperson hos oss.

Sinfras ramavtal

Aktiva ramavtal

Strömsunds kommun, Strömsund
Nacka vatten och avfall AB, Nacka
Sinfra
MittSkåne Vatten AB, Höör
Täby kommun, Täby

FAQ

Är röken farlig?

Vad kan jag förvänta mig för resultat efter att ni varit på plats?

Hur många fastigheter utreder ni med rök och färg per vecka?

Vill du veta mer?

Vi är experter på att välja det som är mest kostnadseffektivt och skonsamt för dina ledningar. Det enda du egentligen behöver göra är att ge oss information och ritningar över dina ledningar, så planerar och offererar vi den bästa lösningen.

Vi finns alltid här för dig!

Karl Almqvist

Försäljnings- och marknadschef

Karl Andersson

Kundansvarig